Fördjupning - Konflikthantering

KONFLIKTHANTERING

Igenom livet så stöter vi på konflikter, vi kanske deltar aktivt, vi kanske står vid sidan och betraktar. I vart fall, så handlar det om att vi som människor har olika upplevelser gällande saker.

Något tycker på ett visst sätt, och en annan upplever något annat. Vad som är viktigt att komma ihåg är att en konflikt inte behöver betyda något negativt. Det handlar om att utvecklas, och att försöka hitta strategier och sätt att hantera att andra människor helt enkelt inte tycker likadant som jag själv. Genom att faktiskt våga ta ställning och uttrycka min upplevelse, så bygger jag dels ett inre förtroende för mig själv, min egen tanke och känsla. Jag vågar lita på min upplevelse och skapar igenom det en inre styrka. Jag bygger också ett yttre förtroende gentemot mina medmänniskor. Andra kan lita på att jag står för det jag säger och att jag har en förmåga att formulera och problematisera till exempel etiska dilemman om de uppstår.

Så, när min bild av världen inte sammanfaller med andras upplevelser, så skapas en disharmoni. Mina värderingar sammanfaller inte med andras värderingar, och det kan leda till konflikter över ”vem som har rätt”.

Vi får inte glömma bort att konflikter är en del av vardagen, en del av livet, och en del av det som gör att vi växer inombords. Konflikter behöver vi inte vara rädda för, tvärtom, de kan stimulera en inre växt där vi kan ställa oss frågor som gör oss klara över vem vi är och vad vi står för.

VIKTEN AV SJÄLVKÄNNEDOM

Ibland reagerar vi våldsamt på saker som andra människor säger eller gör. Vi måste ställa oss frågan vad är det som jag reagerar på? Hur kommer det sig att jag blir arg, ledsen eller sårad av just detta? Självkännedom är alltså en viktig faktor i hur framgångsrika vi är för att lösa konflikter, eller just för att inte hamna i dem.
Genom att reflektera över hur jag brukar lösa konflikter, alltså hitta ett mönster, så kan jag förändra mitt förhållningssätt. Ett bra sätt att göra detta kan vara att för sig själv skriva ner de senaste 3-5 gångerna jag upplevde att jag var i en konflikt, och skriva ner vad dt var som fick mig att reagera, vem var inblandad, hur jag löste situationen, var det ett bra sätt att lösa och om jag skulle kunna pröva en annan lösning vid liknande situation.

Tänk på att jag reagerar ofta olika om konflikten uppstår på jobbet, eller hemma. Allt beror på hur trygg jag känner mig i relationen med de som jag har konflikten med.

Om det underlättar, kan jag göra en lista med konflikter på arbetsplatsen och en privat. Sedan kan jag med fördel jämföra. Skiljer det sig hur jag hanterar situationer?

Genom att göra detta, kan jag ta fram mina starka och mindre starka sidor och vad jag behöver utveckla.

Känner jag mig själv, så vet jag vilka yttre moment som skapar stress och och framför allt hur jag brukar reagerar på dessa moment. Det ger mig en förståelse för mina reaktioner i olika situationer.SÄTT ATT HANTERA KONFLIKTER

Att ha en inre tro på att våra medmänniskor gör så gott de kan, och att alla har olika motiv att agera på olika sätt.

Hur skaffar vi denna inre övertygelse då? Dels är det genom självkännedom, och dels är det genom att betrakta omvärlden genom andras glasögon. Hur vi ser på saker och ting är beroende på vilken sida vi står på. Vi kan alltid skifta fokus och försöka se från ett annat håll.

Vi erbjuder fortsättningskurser i konflikthantering, där vi just kan öva på att betrakta omvärlden genom olika glasögon. Vi kan skapa en större förståelse för andra, och lära oss sätt att skapa en medvetenhet om våra egna val i ”stridens hetta”. Vi erbjuder också praktiska tips och metoder att kunna styra en konflikt, och sätt att bringa lugn till meningsskiljaktigheter.


Här kommer vi att publicera viktiga länkar till våra samarbetspartner men också viktiga sidor för att höja och utveckla kompetensen inom äldreomsorgen.

En av de viktigaste hemsidorna är socialstyrelsens där du finner en mängd information som är användbara för att skapa en etisk hållbar kultur.

www.socialstyrelsen.se/aldre

Nationellt kompetenscentrum för demens. Fakta om demens, orsak, diagnos, behandling. Metoder och arbetssätt beskrivs på ett föredömligt vis.

www.demenscentrum.se

Varje år anordnas nationella demensdagar som är fyllda av senaste forskning kring demenssjukdomar, behandling och bemötande.

www.svenskademensdagarna.se

Här finner ni en mycket viktig länk om världen, när vi arbetar med människosyn kan denna länk användas för skapa omvärldskunskap.

www.miniature-earth.com/